1968:
How do I get the duration/working count of the bar (sample 6,excrd)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.DefaultItemHeight = 48
	.ShowFocusRect = False
	.SelBackMode = exTransparent
	.BackColorLevelHeader = .BackColor
	.DrawGridLines = exAllLines
	With .Chart
		.DrawGridLines = exHLines
		.PaneWidth(False) = 64
		.LevelCount = 2
		.FirstVisibleDate = #12/26/2001#
		With .Bars.Add("Task:Split")
			.Shortcut = "Task"
			.Def(exBarToolTip) = "<%=%263%>"
			.Def(exBarOffset) = -12
		End With
		.ColumnsFormatLevel = "1,2/3"
	End With
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Columns.Add("Duration")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 513
		.Visible = False
		.Alignment = LeftAlignment
		.FormatColumn = "value + `d`"
	End With
	With .Columns.Add("Working")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 258
		.Visible = False
		.Alignment = RightAlignment
		.FormatColumn = "value + `w`"
	End With
	With .Columns.Add("Working-Period")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 263
		.Visible = False
		.Alignment = CenterAlignment
		.FormatColumn = "((value replace `\r\n` with `,`) replace `#` with ``) replace ` ` with ``"
	End With
	With .Items
		.AllowCellValueToItemBar = True
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#1/2/2002#,#1/11/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/3/2002#,#1/15/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#12/31/2001#,#1/13/2002#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1967:
How do I get the duration/working count of the bar (sample 5)

' AddItem event - Occurs after a new Item has been inserted to Items collection.
Private Sub G2antt1_AddItem(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM)
	With G2antt1
		With .Items
			.ItemMaxHeight(Item) = 64
		End With
	End With
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.BackColorAlternate = RGB(240,240,240)
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 256
		.LevelCount = 2
		.FirstVisibleDate = #1/1/2002#
		With .Bars.Add("Task:Split")
			.Shortcut = "Task"
			.Def(exBarToolTip) = "<%=%263%>"
		End With
		.ColumnsFormatLevel = "1,2"
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
	End With
	With .Columns.Add("Task")
		.AllowSizing = False
		.Width = 48
	End With
	With .Columns.Add("Duration")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 513
		.Visible = False
		.Alignment = LeftAlignment
	End With
	With .Columns.Add("Working")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 258
		.Visible = False
		.Alignment = RightAlignment
	End With
	With .Columns.Add("Working-Period")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 263
		.Def(exCellSingleLine) = False
	End With
	With .Items
		.AllowCellValueToItemBar = True
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#1/2/2002#,#1/12/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/3/2002#,#1/15/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/4/2002#,#1/16/2002#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1966:
How do I get the duration/working count of the bar (sample 4)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 64
		.LevelCount = 2
		.FirstVisibleDate = #12/26/2001#
		.Bars.Add("Task:Split").Shortcut = "Task"
		.ColumnsFormatLevel = "1,2"
	End With
	.Columns.Add("Task").Width = 48
	With .Columns.Add("Duration")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 513
		.Visible = False
		.Alignment = LeftAlignment
		.FormatColumn = "value + `d`"
	End With
	With .Columns.Add("Working")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 258
		.Visible = False
		.Alignment = RightAlignment
		.FormatColumn = "value + `w`"
	End With
	With .Items
		.AllowCellValueToItemBar = True
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#1/2/2002#,#1/12/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/3/2002#,#1/15/2002#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1965:
How do I get the duration/working count of the bar (sample 3)

' BarResizing event - Occurs when a bar is moving or resizing.
Private Sub G2antt1_BarResizing(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM,ByVal Key As Variant)
	With G2antt1
		With .Items
			Debug.Print( .CellCaption(Item,0) )
			Debug.Print( "Working" )
			Debug.Print( .ItemBar(Item,Key,exBarWorkingCount) )
			Debug.Print( .CellCaption(Item,0) )
			Debug.Print( "Duration" )
			Debug.Print( .ItemBar(Item,Key,exBarDuration) )
		End With
	End With
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 64
		.LevelCount = 2
		.FirstVisibleDate = #12/26/2001#
		.Bars.Add("Task:Split").Shortcut = "Task"
	End With
	.Columns.Add("Task").Width = 48
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#1/2/2002#,#1/12/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/3/2002#,#1/15/2002#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1964:
How do I get the duration/working count of the bar (sample 2)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 64
		.LevelCount = 2
		.FirstVisibleDate = #12/26/2001#
		With .Bars.Add("Task:Split")
			.Shortcut = "Task"
			.Def(exBarCaption) = "<%=%258%>w"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 18
			.Def(exBarExtraCaption) = "<%=%513%>d"
			.Def(exBarExtraCaptionHAlign) = 16
		End With
	End With
	.Columns.Add("Task").Width = 48
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#1/2/2002#,#1/12/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/3/2002#,#1/15/2002#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1963:
How do I get the duration/working count of the bar (sample 1)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 196
		.LevelCount = 2
		.FirstVisibleDate = #1/1/2002#
		.Bars.Add("Task:Split").Shortcut = "Task"
	End With
	.Columns.Add("Task").Width = 48
	.Columns.Add("Duration").Def(exCellValueToItemBarProperty) = 513
	.Columns.Add("Working").Def(exCellValueToItemBarProperty) = 258
	With .Items
		.AllowCellValueToItemBar = True
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#1/2/2002#,#1/12/2002#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/3/2002#,#1/15/2002#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1962:
How can I draw a solid frame around the the focusing item

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SingleSel = False
	.DefaultItemHeight = 20
	With .VisualAppearance
		.RenderType = -1
		.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABOkGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBKUQSDqEYyjGLIXAWCYSAAMIwDKAUEwpFAZBhgeDYMiSNoYDJCM4wH" & _
"IURRJFCUJSGWQpTgSIgyT5HFIxXKoASbJabZLhWS6EpWOotTbIQQRYCkEyfKKfZyGURZQqOKA1DBZErWTJESRFJqLazgO4LAhyQYrVgAErzVKVCRNOqbJzADApdpGQJT" & _
"ULDNTQHRFIyhOSnIRrWbMAhid6JUZiVT4dBOIYhSYANAqCwLFqrDJmWrpV5WZjlZ47V6BdAyXJsIrmFJEXaOGhyDDlGybSDZYryfZhUziUw4XjbWwZDqPF6DKTTdSGLR" & _
"EE8WZVlURZvDaep3C+AY8kAYRgGCCBJECUhjDoHROEYWgoAGTQ1CEEx9lGMY0CQUYSnuZQDBGBYFlOH5+H+igGAKAJgEgFgGgGVgDn4CoCmCSA2A6A5hAgDgQgSYRIE4" & _
"EoFGGCBiBeBhhkgPgbgcYgICoH4IGGWIOCSBhiGiHgVgoYooFoAoLGIWI+DCCgjCiTgrgII4ImYOoOmOSJ2AYOpWlQDQBICA="
	End With
	.ShowFocusRect = True
	.Background(exShowFocusRect) = &H1000000
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	.Chart.PaneWidth(True) = 1
	With .Columns.Add("P1")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Root")
		.InsertItem h,,"Child 1"
		.InsertItem h,,"Child 2"
		.ExpandItem(h) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1961:
The frame around the focusing item is not very clear. Can I show it larger or more cleared (sample 2)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SingleSel = False
	.DefaultItemHeight = 20
	.ShowFocusRect = True
	With .VisualAppearance
		.RenderType = -1
		.Add 2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABPEGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBKUQSDqEYyjGLIXAWCYSAAMIwDKAUEwpFAZBhgeCRUgyJI3RgMUIzV" & _
"AcRRFEiUJQlIZZCjOAw0SIMU7xZRcNxsACnaZnCR4NiuRYiUhOcqzRIQIQ4CiEahqOgJbDUJYwWZKAyjBY8XTZFCSJCpeJ6egOc5jRxQUp1WAEXx3GSsJKvCZ5cADBY+" & _
"VLQNS0JBtMSTKSLaiuWoIJqCPaDRheWKQJh1NSnLqEcjyYANDxDCZlWzAYxWTZ2Uz7N7PbB0HY4DyPGKZYrfESVRbQcZNS6nNigPI9XhfGq6VjRe63ZaOaYpWrnOJqTR" & _
"WjOKYujWdZ2BGO5lkuBAAkmcQkDmDBEAwEQJCgGhMGcQ4pkiSxGAAOYmkQIhvkYNg2gSCgyj+LI4GIMIwF2XQoAYAoAmASAWAaAZgggJgKFiT54DYDoDmECBGBKBJgGg" & _
"TgWgWYRoFYGIGmGOBqByB5hCgegggiYJYgoJIICIaIeByChiigYgsgsYYYBYMIKCMKJOCuDRjGiOgLg6Y5InYPoPmQCAkmsXAQDQBCAg="
		.Add 3,"CP:2 -3 0 3 0"
	End With
	.Background(exShowFocusRect) = &H3010101
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	.Chart.PaneWidth(True) = 1
	With .Columns.Add("P1")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Root")
		.InsertItem h,,"Child 1"
		.InsertItem h,,"Child 2"
		.ExpandItem(h) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1960:
The frame around the focusing item is not very clear. Can I show it larger or more cleared (sample 1)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SingleSel = False
	.ShowFocusRect = True
	With .VisualAppearance
		.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABHoDg6AADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFiCCQwSDKEjyCKcGRHF6MI6gOYpCgOIYjRJNIASV" & _
"AceAAGaUZrjSgobjmOYhAJCLqhYIgASXJqLaBlOCaAieSc+QhjQJIJoeCZXU5TFg1BTsOhqEqcRiseaRVDCaIJWzbdYWLDdNQHHKYLjnWorbpSJZ5XjNEySDQkMS9PrE" & _
"J7vST8FBCdAABLJUB2BR9RwxRafKpnWwJDpmCaOQLXEB5DK1PyVMTKYrtGy7GrIAJxWxbV4UHh+QABOzIMAvHKJMwvHYcUZne5XVLeF41HbONogPaJZyIAK2cLROq6Xo" & _
"7GEcJZEcLASB4DwvgWUZlE6AQQhKAYkkYdA6hyDIwHgSoqFwQgmnsYxjGgSIiBOTpSEiAwRgOJI7j4JAHA6U5wm0MpPlOBIjD8TZiGYCICiCGAuA6AxhAgMgSgOYQ4DY" & _
"Bg/g6cw1n+ABOmMMJ9DmCwjnScw4RsVJngkYh4hoKIKmKKI2CmC5ikiQgqgiT5jhyMw8g4QwIn0OIKEiCJhD8DwTGyfA7k0WQOEWEQkGkJhIhKZB5DYSoTiSCQEn4PQO" & _
"COXJcCeIJjliaIQk0aRyF4O5llmAhfhgZhJg4ZoYiaAxYn4PZOhOZJaCUZYTiYQw1mcOZUm+HQnHmWh4h6Z4pnYeYfk0eYsmqG4nAgNJ2DqD5DkCWoiGiOgqgyI5omoR" & _
"oNiSaQKFKEojCaM4ugSFhOjkAJcieKgDkaH4oioGoOiaKRqgqEoqDddwyhuAxPgOMJ8DyDZqk6NYtCsapmjiLprHqdo6i+K5K1oPhOlqPgKD4DpjnII4yiOewuk6MxtA" & _
"sMpSjObQ7EaT4wk6ewYn0PgPAiCJkjeLgDk6X44i4G4OmaORuguEpqDkLAzkaWg+E8GIUmaPIvEOVpzj2Lxbl6eo+G+S5in4OYPmOaJyjuTwjnYWpBg6DAjAqQZwkwJw" & _
"NkKcJsEcEJCDBEpaD6Dw8BiapGjGSgfB2RpxmyBwgkicZ8haBw/g+M5TBcPQPlOXJskscp8jsMJMnMLJXDGTZzEyYw2kwMoDlcFw9i2M4/EGUJPg0CxFlENBtCcSJSnQ" & _
"fQ0m+SgPHsaJ7lALZLG6XZVHWDRfFqVY1k0ZxdladYTnifJUGaeAWAeMnSGcGWgBObJ3lWbwdjKW5cHcTZPHaLkN4GxXDlFqFsA4uRbBOGAFAEIzAsDEFOBkfYqR4D6A" & _
"OBEYo8QuBvAmMceInBDgcD0JwOIqQyJ1DMAwG4IANDnHSMoK4QhOgMBGNEIQvQWAdGenETIswGiddsAAQAgCAgA=="
		.Add 2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABeEGACAADACAxRDgMQBQKAAzAJBIYhkGYYYCgMZRUDGCYXABCEYRXBIZQ7BKNIxjSJwFgmEgADDFIBQSLAYROGSDJBGODJDjWGIeQLOEhQH" & _
"IMRxPE6UYLhWYpBDKPYcUbGc7yBBMVwGf59XzACoKSheQIVSDQkw6Fo6NYhAxHALyNRkBy8f60KjtGpodDUJYvW5JYyjBZ8EznOqbJBkeJ7BgOe5NQjaD72VgdWQJFSW" & _
"JajWYYJDOJY2ZAAE5TVINEwxJbDaylChIdxaF6WAzZEBhBYoATPNLBMrhWqKDw2XaQWBCOgwHYeR5LU7BdRwbIrRq2eAAXbcVyXfDddZlBK+QA0SK9lRVTKvJZmKgBWw" & _
"1COSxmAAGw4kcNx1iKFBiCAfQsG8lJemucg7nsXpUHOOxrm+DI3jOH4XAOBx2nscw0j2HhPG4L5uGEVIECQCBCEUAYkGMHQHFGSBlGaAxkEgQgTGCVBsDYQhCgQJZrHK" & _
"UggGEShkFGNgIlsNpPnMHJHD+TADAIJIJiIWIeCqChikiIgmgiD5zHyXxgiACJKCuC4jHiZgtg6I4IlkCQwkwOIonMPJjEkFhGhGZBpA4KoMBCGJuEiE5lAkGg7hMY4J" & _
"EYVoUCUNAOE6FZl0KWQACWOR2GKF5mBmChchkJRZhoXYaCKKYqGuDglEmNhuhWZpIiYc4dCcCRqGmHZlgm2YxAwSQKESHwkFkKgpiAIAIH4PIimOOg2DiChoiQJRRD+T" & _
"ZDHCfwyAyCgyg+JpiioYJ/DgDgIlECQ6lwRAEICA="
		.Add 3,"CP:2 -2 0 2 0"
	End With
	.SelBackColor = &H1000000
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	.Chart.PaneWidth(True) = 1
	.Background(exShowFocusRect) = &H3ff0000
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("P1")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Root")
		.InsertItem h,,"Child 1"
		.InsertItem h,,"Child 2"
		.ExpandItem(h) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1959:
How can I display the start/end margins of bars, when cursor hovers it like a tooltip

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "exBarToolTip"
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 96
		.FirstVisibleDate = #1/1/2001#
		.Bars.Item("Task").Def(exBarToolTip) = "<b><%=%9 + '/' + %C0%></b><br><upline><dotline>Start: <%=%1%><br>End: <%=%2%><br>Duration: <%=(%2-%1)%><br>Working: <%=%258%>"
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Bar.Def"),"Task",#1/2/2001#,#1/9/2001#,"K1"
		.AddBar .AddItem("Bar.Def"),"Task",#1/3/2001#,#1/10/2001#,"K1"
		h = .AddItem("Items.ItemBar")
		.AddBar h,"Unknown",#1/4/2001#,#1/11/2001#,"K"
		.ItemBar(h,"K",exBarToolTip) = "Start:<%=%1%><br>End:<%=%2%>"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1958:
Is it possible to define different kinds of summary bars with using the EBN files

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .VisualAppearance
		.RenderType = -16777216
		.Add 1,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABN0GACAADACAxRDAMgBQKAAzQFAYahuGSGAAGMYxQgmFgAQhFcZQSKUOQTDKMIziYBYJhEMQyDAAUIjOKsIhkGYcZAGQBJCjWGodQLOEgwH" & _
"IERQjEyUJAGGQIHhyPYbUbGUpQHKkeRtGqgBgoKhKEouNYgAbGYIwTRsdyfDSXBpEWwbDgkNQwWTDNoRDIUQStCysaYjOpnfrUAJ1P7FdQ1NJkXRhGSSK7maapaiCSZ6" & _
"STCMj1FhVKSNJ7DQKhGpgKh/ApgYpQOK4fLNXyRBK4QAyKA6bgPFZOZbFViaXY1V5bNKrcjhHQwAyHJ4XXRdV4YRAkUT4GqiJKGSYcQhuXZWbRqO6ABhef6DRThc6jKp" & _
"FHIE4llEcojHqSZNgoIxnlgd5thsLREleL43gsYZ9BkaAYkMAgAm+CxGDWWAtiKCRfjcdRgHoHYnicUwgAIEIREAaQYkcQZUHIGRUDQJBOEYRAhDYCxGgMZAkCgdYQha" & _
"XQIAYERwQuahXggdgeG6VZ4H4IhdiIGIOB8YIiGiHZZgqYpGF4KYHiKCI+CAU5jCiTQ2g0YhEFyax4gABAEIC"
		.Add 2,"gBFLBCJwBAEHhEJAAEhABU0IQAAYAQGKQYhiAKBQAGaAoDDcMA4QwAAyjAKMEwsACEIrjKCRShyCYZRhGcTAJBMIhiGQYAChEZxVhEMgzDjIAxSJAcQRFESaAABGCQG" & _
"h+N4/S4NIi0CIsZQjCaiZ7pKA5bgMCo+UrNMixZQVCSOGChYRpCaZWpGGodQRUFbVHAlKypJKCKrEWSrDhuYAAW7XM7yBS1TzVNSuLZtaLqSroAJ1WTWMB0Ra8NzZEKf" & _
"aZACj4arKejrRDCMAggI="
	End With
	.Columns.Add "Task"
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 128
		.FirstVisibleDate = #1/1/2001#
		With .Bars.Item("Task")
			.Def(exBarHAlignCaption) = 18
			.Color = RGB(1,0,0)
		End With
		With .Bars.Item("Summary")
			.Def(exBarHAlignCaption) = 18
			.Color = &H2000000
		End With
	End With
	With .Items
		hSummaryJ = .AddItem("Summary A")
		.AddBar hSummaryJ,"Summary",#1/2/2001#,#1/2/2001#,"J"
		hTaskJ = .InsertItem(hSummaryJ,,"Task A.1")
		.AddBar hTaskJ,"Task",#1/2/2001#,#1/5/2001#,"J1"
		hTaskJ = .InsertItem(hSummaryJ,,"Task A.2")
		.AddBar hTaskJ,"Task",#1/4/2001#,#1/8/2001#,"J2"
		.DefineSummaryBars hSummaryJ,"J",-1,"<*>"
		hSummaryK = .AddItem("Summary B")
		.AddBar hSummaryK,"Summary",#1/2/2001#,#1/2/2001#,"K"
		hTaskK = .InsertItem(hSummaryK,,"Task B.1")
		.AddBar hTaskK,"Task",#1/2/2001#,#1/5/2001#,"K1"
		hTaskK = .InsertItem(hSummaryK,,"Task B.2")
		.AddBar hTaskK,"Task",#1/4/2001#,#1/8/2001#,"K2"
		.DefineSummaryBars hSummaryK,"K",-1,"<*>"
		.ItemBar(0,"<K*>",exBarColor) = 255
		hSummaryZ = .AddItem("Summary B")
		.AddBar hSummaryZ,"Summary",#1/2/2001#,#1/2/2001#,"Z"
		hTaskZ = .InsertItem(hSummaryZ,,"Task B.1")
		.AddBar hTaskZ,"Task",#1/2/2001#,#1/5/2001#,"Z1"
		hTaskZ = .InsertItem(hSummaryZ,,"Task B.2")
		.AddBar hTaskZ,"Task",#1/4/2001#,#1/8/2001#,"Z2"
		.DefineSummaryBars hSummaryZ,"Z",-1,"<*>"
		.ItemBar(hSummaryZ,"Z",exBarColor) = 16842496
		.ItemBar(0,"<Z1>",exBarColor) = 50266112
		.ItemBar(0,"<Z2>",exBarColor) = 33554176
		.ExpandItem(0) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1957:
How can I display the week-number in ISO8601 format

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 0
		.LevelCount = 2
		.FirstVisibleDate = #12/12/2007#
		.DrawGridLines = exAllLines
		.UnitScale = exWeek
		.Level(0).FormatLabel = "value + `<r><off -4><fgcolor=808080><font ;6>` + year(dvalue)"
		.Level(1).FormatLabel = "(value = 1 ? `<bgcolor=000000><fgcolor=FFFFFF>` : ``) + value"
		.WeekNumberAs = exISO8601WeekNumber
		.FirstWeekDay = exMonday
	End With
	.EndUpdate 
End With
1956:
I have a column right-aligned. How can I display its check box aligned to the right, as it appears to the left of the cell's caption

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.ColumnAutoResize = True
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.DrawGridLines = exVLines
	With .Columns
		With .Add("Left")
			.AllowSizing = False
			.Width = 96
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.FormatColumn = "0 pos `A-Z`"
		End With
		With .Add("Center")
			.HeaderAlignment = CenterAlignment
			.Alignment = .HeaderAlignment
			.AllowSizing = False
			.Width = 96
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.FormatColumn = "0 pos `A-Z`"
		End With
		With .Add("Right")
			.HeaderAlignment = RightAlignment
			.Alignment = .HeaderAlignment
			.AllowSizing = False
			.Width = 96
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.FormatColumn = "0 pos `A-Z`"
			.Def(exCellDrawPartsOrder) = "caption,check,icon,icons,picture"
		End With
		.Add ""
	End With
	With .Items
		.CellState(.AddItem("Item 1"),3) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 2"),2) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 3"),1) = 1
	End With
	.EndUpdate 
End With
1955:
Can I display the column's multiple-lines caption vertically oriented (method 2)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.HeaderHeight = 48
	.ColumnAutoResize = True
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .Columns
		.Add "And others ..."
		With .Add("")
			.HTMLCaption = "First Column"
			.HeaderVertical = True
			.Width = 36
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Def(exCellPaddingLeft) = 8
			.Position = 0
		End With
		With .Add("")
			.HTMLCaption = "<c><b>Second Column"
			.HeaderVertical = True
			.Width = 36
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Def(exCellPaddingLeft) = 8
			.Position = 1
		End With
		With .Add("")
			.HTMLCaption = "<r>Third Column"
			.HeaderVertical = True
			.Width = 36
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Def(exCellPaddingLeft) = 8
			.Position = 2
		End With
	End With
	With .Items
		.CellState(.AddItem("Item 1"),3) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 2"),2) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 3"),1) = 1
	End With
	.EndUpdate 
End With
1954:
Can I display the column's multiple-lines caption vertically oriented (method 1)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.HeaderHeight = 48
	.HeaderSingleLine = False
	.ColumnAutoResize = True
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .Columns
		.Add "And others ..."
		With .Add("First Column")
			.HeaderVertical = True
			.Width = 36
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Def(exCellPaddingLeft) = 8
			.Position = 0
		End With
		With .Add("Second Column")
			.HeaderBold = True
			.HeaderVertical = True
			.Width = 36
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Def(exCellPaddingLeft) = 8
			.Position = 1
		End With
		With .Add("Third Column")
			.HeaderVertical = True
			.Width = 36
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Def(exCellPaddingLeft) = 8
			.Position = 2
		End With
	End With
	With .Items
		.CellState(.AddItem("Item 1"),3) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 2"),2) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 3"),1) = 1
	End With
	.EndUpdate 
End With
1953:
Can I display the column's caption vertically oriented (method 2)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.HeaderHeight = 48
	.ColumnAutoResize = True
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .Columns
		.Add "And others ..."
		With .Add("")
			.HTMLCaption = "First"
			.HeaderVertical = True
			.Width = 20
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Position = 0
		End With
		With .Add("")
			.HTMLCaption = "<c><b>Second"
			.HeaderVertical = True
			.Width = 20
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Position = 1
		End With
		With .Add("")
			.HTMLCaption = "<r>Third"
			.HeaderVertical = True
			.Width = 20
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Position = 2
		End With
	End With
	With .Items
		.CellState(.AddItem("Item 1"),3) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 2"),2) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 3"),1) = 1
	End With
	.EndUpdate 
End With
1952:
Can I display the column's caption vertically oriented (method 1)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.HeaderHeight = 48
	.ColumnAutoResize = True
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .Columns
		.Add "And others ..."
		With .Add("First")
			.HeaderVertical = True
			.Width = 20
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Position = 0
		End With
		With .Add("Second")
			.HeaderBold = True
			.HeaderVertical = True
			.Width = 20
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Position = 1
		End With
		With .Add("Third")
			.HeaderVertical = True
			.Width = 20
			.AllowSizing = False
			.Def(exCellHasCheckBox) = True
			.Position = 2
		End With
	End With
	With .Items
		.CellState(.AddItem("Item 1"),3) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 2"),2) = 1
		.CellState(.AddItem("Item 3"),1) = 1
	End With
	.EndUpdate 
End With
1951:
How can I resize all task-bars 0-length

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/3/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/5/2017#
		.ItemBarEx("itembar(513) = 0 and itembar(0) = `Task`",exBarColor) = 255
		.ItemBarEx("itembar(513) = 0 and itembar(0) = `Task`",exBarDuration) = "value + 1"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1950:
Is it possible to mark items that holds items with 0-length (zero,empty, sample 3)
With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Columns.Add("Duration")
		.Def(exCellValueToItemBarProperty) = 513
		.Visible = False
	End With
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .ConditionalFormats.Add("%1 = 0")
		.Bold = True
		.BackColor = RGB(190,190,190)
		.ChartBackColor = .BackColor
	End With
	With .Items
		.AllowCellValueToItemBar = True
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/3/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/5/2017#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1949:
Is it possible to mark items that holds items with 0-length (zero,empty, sample 2)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/3/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/5/2017#
		.ItemBarEx("itembar(513) = 0",exBarCaption) = "`zero-length`"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1948:
Is it possible to mark items that holds items with 0-length (zero,empty, sample 1)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/3/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/5/2017#
		.ItemBarEx("itembar(513) = 0",exBarBackgroundExt) = "`[frame=RGB(255,0,0),framethick,pattern=6,patterncolor=RGB(255,0,0)]`"
		.ItemBarEx("itembar(513) = 0",exBarBackgroundExtInflate) = "`-4,-4,4,4`"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1947:
How can I find how many tasks/bars of 0-length (zero,empty) do I have

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/3/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/5/2017#
		Debug.Print( .ItemBarEx("itembar(513) = 0",exBarsCount) )
	End With
	.EndUpdate 
End With
1946:
How can I remove all bars from selected items

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SingleSel = False
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		.SelBackColor = RGB(240,240,240)
		With .Bars.Item("Task")
			.OverlaidType = exOverlaidBarsStack
			.OverlaidGroup = "Task,Task-Diff"
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 18
		End With
		With .Bars.Copy("Task","Task-Diff")
			.Height = 4
			.Color = RGB(255,0,0)
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 16
		End With
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		h = .AddItem("Task 2")
		.AddBar h,"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.SelectItem(h) = True
		h = .AddItem("Task 3")
		.AddBar h,"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#,""
		.AddBar h,"Task-Diff",#8/5/2017#,#8/14/2017#,"P"
		.SelectItem(h) = True
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		Debug.Print( "Bars before remove: " )
		Debug.Print( .ItemBar(0,"<*>",exBarsCount) )
		.ItemBarEx("itemisselected",exBarKey) = "`toberemove` + value "
		.RemoveBar 0,"<toberemove*>"
		Debug.Print( "Bars after remove: " )
		Debug.Print( .ItemBar(0,"<*>",exBarsCount) )
	End With
	.EndUpdate 
End With
1945:
How can I remove task bars from selected items

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SingleSel = False
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		.SelBackColor = RGB(240,240,240)
		With .Bars.Item("Task")
			.OverlaidType = exOverlaidBarsStack
			.OverlaidGroup = "Task,Task-Diff"
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 18
		End With
		With .Bars.Copy("Task","Task-Diff")
			.Height = 4
			.Color = RGB(255,0,0)
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 16
		End With
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		h = .AddItem("Task 2")
		.AddBar h,"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.SelectItem(h) = True
		h = .AddItem("Task 3")
		.AddBar h,"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#,""
		.AddBar h,"Task-Diff",#8/5/2017#,#8/14/2017#,"P"
		.SelectItem(h) = True
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		Debug.Print( "Bars before remove: " )
		Debug.Print( .ItemBar(0,"<*>",exBarsCount) )
		.ItemBarEx("itemisselected and itembar(0) = `Task`",exBarKey) = "`toberemove` + value "
		.RemoveBar 0,"<toberemove*>"
		Debug.Print( "Bars after remove: " )
		Debug.Print( .ItemBar(0,"<*>",exBarsCount) )
	End With
	.EndUpdate 
End With
1944:
How can I change the pattern for some bars only

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add("Tasks").Def(exCellHasCheckBox) = True
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		h = .AddItem("Task 2")
		.AddBar h,"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.CellState(h,0) = 1
		h = .AddItem("Task 3")
		.AddBar h,"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.CellState(h,0) = 1
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx("cellstate(0)",exBarPattern) = 6
	End With
	.EndUpdate 
End With
1943:
How do I apply the same effort to all bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		.HistogramView = exHistogramAllItems
		.HistogramVisible = True
		.HistogramHeight = 64
		With .Bars.Item("Task")
			.HistogramPattern = exPatternBDiagonal
			.HistogramType = exHistOverAllocation
		End With
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx(True,exBarEffort) = 2
	End With
	.EndUpdate 
End With
1942:
How do I apply the same percent to all bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Add("Task%Progress")
			.Shortcut = "Task"
			.Def(exBarShowPercentCaption) = True
		End With
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx(True,exBarPercent) = 0.5
	End With
	.EndUpdate 
End With
1941:
How can I set the same duration for all bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx(True,exBarDuration) = 4
	End With
	.EndUpdate 
End With
1940:
How do I move all bars to end at the same date-time

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx(True,exBarMoveEnd) = "#8/15/2017#"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1939:
How do I move all bars to start at the same date-time

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx(True,exBarMoveStart) = "#8/2/2017#"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1938:
How do I apply a new color for some bars, while others should be shown with a different color

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		.SelBackColor = RGB(240,240,240)
		With .Bars.Item("Task")
			.OverlaidType = exOverlaidBarsStack
			.OverlaidGroup = "Task,Task-Diff"
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 18
		End With
		With .Bars.Copy("Task","Task-Diff")
			.Height = 4
			.Color = RGB(255,0,0)
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 16
		End With
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		h = .AddItem("Task 3")
		.AddBar h,"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#,""
		.AddBar h,"Task-Diff",#8/5/2017#,#8/14/2017#,"P"
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx(True,exBarColor) = "cellcaption(0) like `*2` ? 0x0000FF : 0x00FF00"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1937:
How do I hide some bars, and show others

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SingleSel = False
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		.SelBackColor = RGB(240,240,240)
		With .Bars.Item("Task")
			.OverlaidType = exOverlaidBarsStack
			.OverlaidGroup = "Task,Task-Diff"
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 18
		End With
		With .Bars.Copy("Task","Task-Diff")
			.Height = 4
			.Color = RGB(255,0,0)
			.Def(exBarCaption) = "<font ;6><%=%0%>"
			.Def(exBarHAlignCaption) = 16
		End With
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		h = .AddItem("Task 2")
		.AddBar h,"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.SelectItem(h) = True
		h = .AddItem("Task 3")
		.AddBar h,"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#,""
		.AddBar h,"Task-Diff",#8/5/2017#,#8/14/2017#,"P"
		.SelectItem(h) = True
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		.ItemBarEx("-1",exBarTransparent) = "itembar(0) = `Task` ? 0 : 100"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1936:
I like how ItemBarEx works, the question is how can I remove the bars based on the same criteria

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Tasks"
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
	End With
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Task 1"),"Task",#8/2/2017#,#8/6/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#8/3/2017#,#8/9/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 3"),"Task",#8/4/2017#,#8/13/2017#
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#8/5/2017#,#8/16/2017#
		Debug.Print( "Bars before remove: " )
		Debug.Print( .ItemBar(0,"<*>",exBarsCount) )
		.ItemBarEx("cellcaption(0) like `*2 *3`",exBarKey) = "`toberemove` + value "
		.RemoveBar 0,"<toberemove*>"
		Debug.Print( "Bars after remove: " )
		Debug.Print( .ItemBar(0,"<*>",exBarsCount) )
	End With
	.EndUpdate 
End With
1935:
Is it possible to automatically color the bar being checked

' CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
Private Sub G2antt1_CellStateChanged(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM,ByVal ColIndex As Long)
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SelBackMode = exTransparent
	With .Chart
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 256
		.FirstVisibleDate = #1/1/2017#
	End With
	With .ConditionalFormats.Add("%CS0","check")
		.Bold = True
		.ApplyToBars = "Task"
		.BarColor = RGB(0,0,1)
	End With
	With .Columns.Add("Items")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.Width = 256
	End With
	.Columns.Add(G2antt1.ConditionalFormats.Item("check").Expression).FormatColumn = G2antt1.ConditionalFormats.Item("check").Expression
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Item 1"),"Task",#1/2/2017#,#1/12/2017#
		h = .AddItem("Item 2")
		.AddBar h,"Task",#1/3/2017#,#1/13/2017#
		.CellState(h,0) = 1
		h = .AddItem("Item 3")
		.AddBar h,"Task",#1/4/2017#,#1/14/2017#
		.CellState(h,0) = 1
	End With
	.EndUpdate 
End With
1934:
How do I automatically bold items being checked

' CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
Private Sub G2antt1_CellStateChanged(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM,ByVal ColIndex As Long)
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.SelBackMode = exTransparent
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .ConditionalFormats.Add("%CS0","check")
		.Bold = True
	End With
	.Columns.Add("Items").Def(exCellHasCheckBox) = True
	.Columns.Add(G2antt1.ConditionalFormats.Item("check").Expression).FormatColumn = G2antt1.ConditionalFormats.Item("check").Expression
	With .Items
		.AddItem "Item 1"
		.CellState(.AddItem("Item 2"),0) = 1
		.AddItem "Item 3"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1933:
Can I display the radio-button with a solid color

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.RadioImage(0) = 32699122
	.RadioImage(1) = 16777216
	.Columns.Add("Check").Def(exCellHasRadioButton) = True
	With .Items
		.AddItem "Radio 1"
		.CellState(.AddItem("Radio 2"),0) = 1
		.AddItem "Radio 1"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1932:
Can I display the check-box with a solid color

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.CheckImage(Unchecked) = 32699122
	.CheckImage(Checked) = 16777216
	.Columns.Add("Check").Def(exCellHasCheckBox) = True
	With .Items
		.AddItem "Check 1"
		.CellState(.AddItem("Check 2"),0) = 1
		.AddItem "Check 3"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1931:
How can I use the CellState with ConditionalFormat/ComputedField/FormatColumn

' CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
Private Sub G2antt1_CellStateChanged(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM,ByVal ColIndex As Long)
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exGroupLinesInsideLeaf
	.SelBackMode = exTransparent
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .Columns.Add("Items")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	With .Columns.Add("Format")
		.FormatColumn = "%CS0"
		.Caption = .FormatColumn
		.Def(exCellForeColor) = 8421504
		.Def(exHeaderForeColor) = .Def(exCellForeColor)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Root")
		.InsertItem h,,"Item 1"
		.CellState(.InsertItem(h,,"Item 2"),0) = 1
		.CellState(.InsertItem(h,,"Item 3"),0) = 1
		.ExpandItem(h) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1930:
How can I use the CellData with ConditionalFormat/ComputedField/FormatColumn

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.Columns.Add "Items"
	With .Columns.Add("Format")
		.FormatColumn = "%CD0"
		.Caption = .FormatColumn
		.Def(exCellForeColor) = 8421504
		.Def(exHeaderForeColor) = .Def(exCellForeColor)
	End With
	With .Items
		.CellData(.AddItem("Item 1"),0) = 1234
		.CellData(.AddItem("Item 2"),0) = "this is just an user data"
		.CellData(.AddItem("Item 3"),0) = #1/1/2001#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1929:
How can I use the CellValue/CellCaption with ConditionalFormat/ComputedField/FormatColumn

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .Columns.Add("Items")
		With .Editor
			.EditType = DropDownListType
			.AddItem 1,"Item 1"
			.AddItem 2,"Item 2"
			.AddItem 3,"Item 3"
		End With
	End With
	With .Columns.Add("Format")
		.FormatColumn = "%0"
		.Caption = .FormatColumn
		.Def(exCellForeColor) = 8421504
		.Def(exHeaderForeColor) = .Def(exCellForeColor)
		.AllowSizing = False
	End With
	With .Columns.Add("Format")
		.FormatColumn = "%C0"
		.Caption = .FormatColumn
		.Def(exCellForeColor) = 8421504
		.Def(exHeaderForeColor) = .Def(exCellForeColor)
		.AllowSizing = False
	End With
	With .Items
		.AddItem 1
		.CellValue(.AddItem(0),0) = 2
		.AddItem 2
	End With
	.EndUpdate 
End With
1928:
How can I use the ShowNonworkingHours property (hide the non-working hours)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 0
		.LevelCount = 2
		.UnitScale = exHour
		.NonworkingHours = 16253183
		.ShowNonworkingHours = False
		.ShowNonworkingUnits = False
	End With
	.EndUpdate 
End With
1927:
How can I use the ShowNonworkingDates property (hide the non-working days)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Chart
		.PaneWidth(False) = 0
		.LevelCount = 2
		.UnitScale = exDay
		.ShowNonworkingDates = False
		.ShowNonworkingUnits = False
	End With
	.EndUpdate 
End With
1926:
How can I show/hide bars once the user checks or un-checks a column

' CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
Private Sub G2antt1_CellStateChanged(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM,ByVal ColIndex As Long)
	With G2antt1
		With .Items
			.ItemBarEx(True,exBarTransparent) = "cellstate(0) = 1 ? 0 : 100"
		End With
	End With
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx(True,exBarTransparent) = "cellstate(0) = 1 ? 0 : 100"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1925:
How can I change the color for all Task bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("itembar(0) = `Task`",exBarColor) = 65280
	End With
	.EndUpdate 
End With
1924:
Is it possible to automatically select bars only when user selects a new item

' SelectionChanged event - Fired after a new item has been selected.
Private Sub G2antt1_SelectionChanged()
	With G2antt1
		With .Items
			.ItemBarEx(True,exBarSelected) = "itemisselected"
		End With
	End With
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	.Columns.Add "Tasks"
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.AllowSelectObjects = exNoSelectObjects
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1923:
Is it possible to automatically select bars only when the user clicks the column's checkbox

' CellStateChanged event - Fired after cell's state has been changed.
Private Sub G2antt1_CellStateChanged(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM,ByVal ColIndex As Long)
	With G2antt1
		With .Items
			.ItemBarEx(True,exBarSelected) = "cellstate(0) = 1"
		End With
	End With
End Sub

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.AllowSelectObjects = exNoSelectObjects
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1922:
How do I select all bars on leaf items

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("itemlevel = 1",exBarSelected) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1921:
How can I change the caption for all checked Task bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("(cellstate(0) = 1) and (itembar(0) = `Task`)",exBarCaption) = "`new caption`"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1920:
How can I change the caption for all Task bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("(itembar(0) = `Task`)",exBarCaption) = "`new caption`"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1919:
How can I change the caption for all bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx(True,exBarCaption) = "`new caption`"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1918:
How can I move all Task bars to end at the same date time

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("(itembar(0) = `Task`)",exBarMove) = "#8/14/2017# - itembar(2)"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1917:
How can I move all Task bars to start at the same date time

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("(itembar(0) = `Task`)",exBarMove) = "#8/3/2017# - itembar(1)"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1916:
How can I change the color for checked Task bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("cellstate(0) = 1 and itembar(0) = `Task`",exBarColor) = 255
	End With
	.EndUpdate 
End With
1915:
How do I resize all Task bars programatically

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("itembar(0) = `Task`",exBarEnd) = "value + 2"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1914:
How do I move just the checked Task bars in the chart

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("cellstate(0) = 1 and itembar(0) = `Task`",exBarMove) = -2
	End With
	.EndUpdate 
End With
1913:
How do I move all Task bars in the chart

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("itembar(0) = `Task`",exBarMove) = 1
	End With
	.EndUpdate 
End With
1912:
How do I count all Task bars in the chart
With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	.Columns.Add "Tasks"
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		Debug.Print( .ItemBarEx("itembar(0) = `Task`",exBarsCount) )
	End With
	.EndUpdate 
End With
1911:
How do I select bars whose items are checked

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.LinesAtRoot = exLinesAtRoot
	With .Columns.Add("Tasks")
		.Def(exCellHasCheckBox) = True
		.PartialCheck = True
	End With
	.HeaderVisible = exHeaderVisibleExtendLevels
	.SelBackColor = RGB(240,240,240)
	.SelForeColor = RGB(0,0,0)
	With .Chart
		.FirstVisibleDate = #8/1/2017#
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		With .Bars.Item("Summary")
			.StartShape = exShapeIconEmpty
			.EndShape = exShapeIconEmpty
			.Shape = exShapeThinDown
		End With
		.SelBackColor = G2antt1.SelBackColor
		.SelBarColor = RGB(128,128,128)
	End With
	With .Items
		h = .AddItem("Project")
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 1")
		.AddBar hChild,"Task",#8/2/2017#,#8/8/2017#
		.SelectItem(hChild) = True
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 2")
		.AddBar hChild,"Task",#8/3/2017#,#8/10/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		hChild = .InsertItem(h,,"Task 3")
		.AddBar hChild,"Task",#8/4/2017#,#8/12/2017#
		.CellState(hChild) = 1
		.AddBar h,"Summary",#8/1/2017#,#8/1/2017#,"sum"
		.DefineSummaryBars h,"sum",-3,""
		.ExpandItem(h) = True
		.ItemBarEx("cellstate(0) = 1",exBarSelected) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1910:
How can I select all bars, where a specified column matches a specified criteria

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Task"
	.Chart.FirstVisibleDate = #1/1/2001#
	.Chart.PaneWidth(False) = 48
	.Chart.SelBarColor = RGB(255,0,0)
	With .Items
		h = .AddItem("Task 1")
		.AddBar h,"Task",#1/2/2001#,#1/4/2001#,"K1","K1"
		.AddBar h,"Task",#1/5/2001#,#1/7/2001#,"K2","K2"
		.AddBar h,"Task",#1/8/2001#,#1/10/2001#,"P","P"
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/2/2001#,#1/4/2001#,"Q","Q"
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#1/2/2001#,#1/4/2001#,"M","M"
		.ItemBarEx("cellcaption(0) = `Task 1`",exBarSelected) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1909:
How can I select/unselect all bars

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Task"
	.Chart.FirstVisibleDate = #1/1/2001#
	.Chart.PaneWidth(False) = 48
	.Chart.SelBarColor = RGB(255,0,0)
	With .Items
		h = .AddItem("Task 1")
		.AddBar h,"Task",#1/2/2001#,#1/4/2001#,"K1","K1"
		.AddBar h,"Task",#1/5/2001#,#1/7/2001#,"K2","K2"
		.AddBar h,"Task",#1/8/2001#,#1/10/2001#,"P","P"
		.AddBar .AddItem("Task 2"),"Task",#1/2/2001#,#1/4/2001#,"Q","Q"
		.AddBar .AddItem("Task 4"),"Task",#1/2/2001#,#1/4/2001#,"M","M"
		.ItemBarEx(True,exBarSelected) = True
	End With
	.EndUpdate 
End With
1908:
Is it possible to set the background color of the chart for one item and one day
With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Columns.Add "Items"
	With .Chart
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 96
		.FirstVisibleDate = #1/1/2001#
	End With
	With .Items
		.AddItem "Item"
		h = .AddItem("Item")
		.AddBar h,"",#1/2/2001#,#1/3/2001#,"Back"," "
		.ItemBar(h,"Back",exBarBackColor) = 255
		.ItemBar(h,"Back",exBarSelectable) = False
		.AddItem "Item"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1907:
It is possible to search for an item ( inside the Editor ), case insensitive

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	With .Columns.Add("DropDownList").Editor
		.EditType = DropDownListType
		.AddItem 1,"One"
		.AddItem 2,"Two"
		.AddItem 3,"Three"
	End With
	With .Items
		.AddItem G2antt1.Columns.Item(0).Editor.FindItem(">ONE")
		.AddItem G2antt1.Columns.Item(0).Editor.FindItem(">ThRee")
		.AddItem G2antt1.Columns.Item(0).Editor.FindItem("ONE")
		.AddItem G2antt1.Columns.Item(0).Editor.FindItem(">tWo")
	End With
	.EndUpdate 
End With
1906:
The text after the BR-tag is in same line as the text before the BR-tag (entire column)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.DrawGridLines = exHLines
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	With .Columns.Add("Default")
		.Def(exCellValueFormat) = 1
		.Def(exCellSingleLine) = False
	End With
	With .Items
		.AddItem "This is the first line.<br>This is the second line."
		.AddItem "This is the first line.<br>This is the second line."
		.AddItem "This is the first line.<br>This is the second line."
	End With
	.EndUpdate 
End With
1905:
The text after the BR-tag is in same line as the text before the BR-tag (individual)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.DrawGridLines = exHLines
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.Columns.Add "Default"
	With .Items
		.CellValueFormat(.AddItem("This is the first line.<br>This is the second line."),0) = exHTML
		h = .AddItem("<b>This is the first line.<br>This is the second line.</b>")
		.CellValueFormat(h,0) = exHTML
		.CellSingleLine(h,0) = False
		.CellValueFormat(.AddItem("This is the first line.<br>This is the second line."),0) = exHTML
	End With
	.EndUpdate 
End With
1904:
How do I prevent showing the control's BackColorAlternate property on empty / non-items part of the control

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.DrawGridLines = exAllLines
	With .Chart
		.DrawGridLines = exAllLines
		.LevelCount = 2
		.PaneWidth(False) = 128
		.FirstVisibleDate = #1/1/2001#
	End With
	.BackColorAlternate = &H7ff0f0f0
	.BackColorLevelHeader = .BackColor
	.Columns.Add "Column"
	With .Items
		.AddBar .AddItem("Item 1"),"Task",#1/2/2001#,#1/12/2001#
		.AddBar .AddItem("Item 2"),"Task",#1/3/2001#,#1/13/2001#
		.AddBar .AddItem("Item 3"),"Task",#1/2/2001#,#1/12/2001#
		.AddBar .AddItem("Item 4"),"Task",#1/3/2001#,#1/13/2001#
		.AddBar .AddItem("Item 5"),"Task",#1/2/2001#,#1/12/2001#
	End With
	.EndUpdate 
End With
1903:
Can I disable an item once the user selects a new value into a different item

' Change event - Occurs when the user changes the cell's content.
Private Sub G2antt1_Change(ByVal Item As EXG2ANTTLibCtl.HITEM,ByVal ColIndex As Long,NewValue As Variant)
	With G2antt1
		With .Items
			.EnableItem(.ItemByIndex(1)) = NewValue
		End With
	End With
End Sub

With G2antt1
	.FreezeEvents True
	.BeginUpdate 
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.ScrollBySingleLine = True
	.DrawGridLines = exRowLines
	.Columns.Add "Q"
	.Columns.Add "A"
	With .Items
		h1 = .AddItem("What's your gender?")
		With .CellEditor(h1,1)
			.EditType = DropDownListType
			.AddItem 1,"Male"
			.AddItem 0,"Female"
		End With
		.CellValue(h1,1) = 1
		h2 = .AddItem("What's pet name?")
		.CellValue(h2,1) = "This is my pet favorite long long long name, that shoul break the line in multiple pieces"
		.CellSingleLine(h2,1) = False
	End With
	.EndUpdate 
	.FreezeEvents False
End With
1902:
How can I get a row expanded / enlarged to fit the cell's text (entire column)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.ScrollBySingleLine = True
	.DrawGridLines = exRowLines
	.Columns.Add "Q"
	With .Columns.Add("A")
		.Def(exCellSingleLine) = False
		With .Editor
			.EditType = MemoType
			.Appearance = SingleApp
		End With
	End With
	With .Items
		h1 = .AddItem("What's name?")
		.CellValue(h1,1) = "This is my pet favorite long long long name, that shoul break the line in multiple pieces"
		h2 = .AddItem("What's your pet name?")
		.CellValue(h2,1) = "This is my pet favorite long long long name, that shoul break the line in multiple pieces"
	End With
	.EndUpdate 
End With
1901:
How can I get a row expanded / enlarged to fit the cell's text (individual cell)

With G2antt1
	.BeginUpdate 
	.Chart.PaneWidth(True) = 0
	.ScrollBySingleLine = True
	.DrawGridLines = exRowLines
	.Columns.Add "Q"
	.Columns.Add "A"
	With .Items
		h1 = .AddItem("What's name?")
		.CellValue(h1,1) = "This is my pet favorite long long long name, that shoul break the line in multiple pieces"
		h2 = .AddItem("What's your pet name?")
		With .CellEditor(h2,1)
			.EditType = MemoType
			.Appearance = SingleApp
		End With
		.CellValue(h2,1) = "This is my pet favorite long long long name, that shoul break the line in multiple pieces"
		.CellSingleLine(h2,1) = False
	End With
	.EndUpdate 
End With